لیست محصولات شرکت کیش مدیفارم

 

پماد موضعی کالندولا2%-15گرمی 
پماد موضعی رزماری8%-30گرمی
پماد موضعی مگاکورت 1/.%-15گرمی
ژل موضعی رابوفن5%-50گرمی
ژل واژینال مترونیدازول 75/.%-70گرمی    
ژل موضعی ترتینوئین05/.%-15گرمی
قرص ازتیمایب10 30عددی
محلول موضعی ماینوکسیدیل 5%-60میلی