چشم انداز و ماموریت

در این شرکت تأمین نظر مشتریان، تأمین کنندگان، سرمایه انسانی، سهامداران و دستگاه های نظارتی ارزش محسوب می گردد:

 

 شعب و نمایندگی ها بازوان اجرايي شرکت محسوب شده و لذا توسعه و گسترش پوشش توزیع و پشتيباني ازآنان را بر خود لازم می دانيم و با هدف قرار دادن افزایش تعداد شعب و نمایندگی ها در سراسر کشور، قصد خدمت رسانی مطلوب تر به دورافتاده ترین نقاط را داریم.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 غنی سازی کمی و کیفی سبد کالای شرکت از اولویت های اصلی شرکت می باشد.

 بهبود روش های ارتباطی با مشتریان از طریق ارائه سرویس های ویژه به مشتریان در دستور کار شرکت قرار دارد.

 تأمین به موقع کالاهای درخواستی با اهداف گوناگونی از جمله تأمین رضایت مشتریان و ارتقاء فروش می دانیم.

 ارتقاء ســـطح کمی و کيفـــي خدمات شرکت را منوط به بهره گیری از  نیروی انسانی دانش آموخته، مجرب، صادق و با انگیزه می دانیم

 اجرای کلیه آیین نامه هاوضوابط صادره از سوی سازمان های نظارتی شرکت های پخش دارو از اولویت های کاری شرکت محسوب می گردد. 

 در این شرکت انطـــباق کلیه فعالیت ها با استانداردهای مدیریتی، تدوین و بازنگری فرآیندها، روش های اجرایی، دستورالعمل های کاری و اهدافزمان بندی شده، با رویکرد شفاف سازی و تسریع در امور، حفظ دانش سازمانی و افزایش بهره وری مورد حمایت بوده و مديريت شرکت ضمن تأمين ساز وکارهاي لازم جهت بهبود مستمر و نظارت بر عملکرد سيستم از طریق پایش و ممیزی، از اثربخشي و کارآيي آن اطمينان حاصل می نمايد