پخش سراسری دارو

پخش سراسری دارو چگونه می باشد؟


داروهای که از خارج کشور تهیه می شود و برخی داروها هم که در داخل تولید می گردد. اصولاً برای پخش سراسری دارو از خارج کشور باید یک شرکت معتبر زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس گردد، فعالیت و تهیه دارو خود را دقیقاً ذکر نمایند و اعلام کند که چه مقدار را باید البته بر اساس نیاز بازار وارد کشور کند. این شرکت با داروساز خارج از کشور یا پخش نمایندگی آن قرار دادی تنظیم می کند. سپس از طریق راهای آبی اصولاً به داخل ایران می رسد. داروها از سه ماه تا شش ماه در انبار کمرگ می ماند. تا برگه ی ترخیص آنها تهیه گردد. که البته این روند پخش دارو بسیار مشکل ساز است. چون باعث می گردد دارو به مصرف تاریخ انقضاء نزدیک تر شود و گاهی برخی داروها تاریخ مصرفشان به علت سیستم های ضعیف اداری کمرگ می گذرد. پس از ترخیص دارو از کمرگ این دارو توسط وسایل حمل و نقل (کامیون ها) به انبار شرکت پخش دارو واگذاری می گردد. که در طی آن هم روند اداری صورت می گیرد انباردار باید دقت کند تعداد اقلام دارویی که دریافت کرده مطابق با سفارش باشد. سپس داروها در انبار بارگذاری می گردندو شرکت پخش سراسری دارو با نیاز مشتری دارو را در سطح کشور پخش می کنند. به غیر از تهران که مرکز شرکت های پخش سراسری دارو می باشد. هر شهری برای خود نماینده ای دارد که این داروها را تحویل بگیرد. آن هم باید در انبارداری خود بگذارد سپس دارو را به داروخانه ها تحویل دهد. البته برخی از شرکت های پخش سراسری دارو هم مستقیماً با داروخانه در ارتباط هستند و این سیستم واسطه را تا حدودی حذف کرده است. البته داروهای که در داخل ساخته و تولید می شود. مستقیماً پس از انبارداری کارخانه به داروخانه ها تحویل داده می شود. تا حد زیادی از واسطه ها جلوگیری می کنند. البته برای ارسال به شهرستاها برخی از کارخانه های داخل نمایندگی در هر شهرستان دارند که دارها را به نمایندگی تحویل می دهد. خود نمایندگی دارو را به داروخانه ها پخش می کنند.